Zmluvy o dielo

Na tejto stránke sú v zmysle pokynov poskytovateľa pomoci zverejnené zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane povinných príloh a dodatkov, ktoré sú výsledokom verejného obstarávania.

Zmluva o dielo: ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.